YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI Partager le lien vers cette fiche entreprise

843 832 593  R.C.S. LYON
Greffe du Tribunal de Commerce de LYON

 
 
 

Informations sur l’entreprise YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

 

Siège social - YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

YI TING ZHEN WU LIAN LU 195 HAO YI WU ZHE JIANG

322005 YI WU

 

Siret - YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

843 832 593 00019

 

Forme juridique

Société de droit étranger

Inscription

Immatriculée le 15/11/2018.

 

Derniers chiffres clés - YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

Clôture CA Résultat Effectif
31/12/2019 Comptes annuels non déposés

 

Actes déposés

Voir les 1 actes

 

 

Extrait Kbis YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

ETAT D’ENDETTEMENT YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

Dépôt d’acte YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

Historique des modifications YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

Procédures collectives YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

Dossier complet YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI

COMPTES ANNUELS YI WU SHI OU MEI SHI PIN YOU XIAN GONG SI